हिरापुर फाँटाका कृष्णसार बथान (फोटो फिचर)

कञ्चनपुर ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको हिरापुर फाँटामा संरक्षित गरेर राखिएका कृष्णसार । कृष्णसार आन्तरिक पर्यटकको आकर्शणको केन्द्र बनेका छन् । तस्वीर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, रासस

lx/fk’/ kmfF6fsf s[i0f;f/
s~rgk’/, !^ kmfu’g M z’SnfkmfF6f /fli6«o lgs’~hsf] lx/fk’/ kmfF6fdf ;+/lIft u/]/ /flvPsf s[i0f;f/ . s[i0f;f/ cfGtl/s ko{6ssf] cfsz{0fsf] s]Gb| ag]sf 5g . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

धेरैले पढेको